Greek | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own