Portuguese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para responder esta questão deve-se observar...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
É consenso geral que...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Analisa-se agora os fatores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Esta análise visa identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Por definição, ... significa...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
É importante deixar claro a definição de...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
O termo...refere-se à/ao...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...geralmente significa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
É importante enfatizar que...
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
O foco é em/no/na...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
O que se quer dizer é...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Diversas explicações foram dadas.
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own