Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own