Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
Our focus is on…
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own