Greek | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
General opening for an essay/thesis
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
General opening to introduce a subject
It is a well-known fact that…
Είναι πλέον γνωστό ότι...
General opening to introduce a subject that is well-known
A great deal is being written and said about…
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
General opening to introduce a subject
It is generally agreed today that…
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
We then review the factors…
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We build on this analysis to identify…
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
A persistent theme in...is…
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducing the main themes
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
To emphasize the importance of your study
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
This research explores the causes of…
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specific statement of intention for your research
The authors of more recent studies have proposed that…
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Our purpose is to…
Ο σκοπός μας είναι...
Used to state the main aims of the study
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

By definition… means…
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Used to define a certain word
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Used to define a certain word
It is important to be clear about the definition of…
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Used to define a certain word
The term… refers to…
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Used to define a certain word
The standard model suggests that… can be defined as…
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
According to..., …is defined as…
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…is commonly understood to mean…
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
What we usually have in mind when we talk about… is…
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Two brief examples might clarify this concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
A statement, after which you can use examples to define an idea
It is important to emphasize…
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Used when wanting to draw attention to your definition
Our focus is on…
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
A casual way to define a certain word
Finally, we should clarify our definition of…
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
What we mean is that…
Με αυτό εννοούμε ότι...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Several explanations have been offered.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
A statement, after which you can further explain your definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Used to clarify the basis for your definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Following..., scholars have argued that …
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

The central question then becomes: how might… affect…?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Used to present the main hypothesis
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Used to present the main hypothesis
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Used to present the main hypothesis
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Used to present the main hypothesis
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to present the main hypothesis
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...found a significant correlation between… and…
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own