Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

By definition… means…
… betyder per definition …
Used to define a certain word
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own