Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Estas konata fakto, ke...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Daura temo en... estas...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nia celo estas...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Per difino... signifas...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Estas grave, havi certe la difino de...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
La termino... rilatas al...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...estas kutime komprenita por signifi...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Gravas emfazi...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nia fokuso estas sur...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Kion ni volas diri, estas ke...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own