Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
Estas konata fakto, ke...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Multa estas verkita kaj dirita pri...
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Daura temo en... estas...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nia celo estas...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Per difino... signifas...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
Estas grave, havi certe la difino de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
La termino... rilatas al...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...estas kutime komprenita por signifi...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Gravas emfazi...
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nia fokuso estas sur...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Kion ni volas diri, estas ke...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own