Chinese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
General opening for an essay/thesis
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
General opening to introduce a subject
On tunnettu tosiasia, että...
众所周知...
General opening to introduce a subject that is well-known
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
General opening to introduce a subject
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
如今,大家普遍认为...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
我们审视...等方面。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
在此分析基础上,我们论证...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Itsepintainen perusajatus... on...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducing the main themes
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
To emphasize the importance of your study
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
这项研究探寻...的原因
Specific statement of intention for your research
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
近期相关研究的作者建议...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tarkoituksemme on...
我们的目的是...
Used to state the main aims of the study
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
根据定义,...的意思是...
Used to define a certain word
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Used to define a certain word
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
明确...的定义很重要
Used to define a certain word
Termi... viittaa...
术语...指...
Used to define a certain word
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
根据标准模型,...可以被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mukaan ... määritellään...
根据...,...被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...普遍被认为是指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
提到...,通常我们想到的是...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
两个简短的例子可以解释这一概念。
A statement, after which you can use examples to define an idea
On tärkeää painottaa...
强调...很重要
Used when wanting to draw attention to your definition
Keskitymme...
我们的关注点在...
A casual way to define a certain word
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最后,我们应该明确对...的定义
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Tarkoitamme tällä, että...
我们的意思是...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Useita selityksiä on tarjottu.
就此可以提供几种解释。
A statement, after which you can further explain your definition
Nämä selitykset kumpuavat...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Used to clarify the basis for your definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
根据...,其他学者认为...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Used to present the main hypothesis
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Used to present the main hypothesis
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Used to present the main hypothesis
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Used to present the main hypothesis
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Used to present the main hypothesis
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究表明多种因素与...相关
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...发现...和...存在重要关联
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own