Spanish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
General opening for an essay/thesis
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
General opening to introduce a subject
On tunnettu tosiasia, että...
Ya es bien sabido que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Mucho se ha escrito sobre...
General opening to introduce a subject
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Examinaremos los factores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Itsepintainen perusajatus... on...
Un tema persistente en... es...
Introducing the main themes
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
To emphasize the importance of your study
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Esta investigación explora las causas de...
Specific statement of intention for your research
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tarkoituksemme on...
Tenemos como propósito...
Used to state the main aims of the study
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
...es por definición...
Used to define a certain word
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Used to define a certain word
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Es importante entender correctamente la definición de...
Used to define a certain word
Termi... viittaa...
El término... se refiere a...
Used to define a certain word
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mukaan ... määritellään...
De acuerdo con..., ... se define como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... se entiende como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
On tärkeää painottaa...
Es importante enfatizar...
Used when wanting to draw attention to your definition
Keskitymme...
Nuestro punto de enfoque será...
A casual way to define a certain word
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Tarkoitamme tällä, että...
Queremos decir...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
A statement, after which you can further explain your definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Used to clarify the basis for your definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Used to present the main hypothesis
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Used to present the main hypothesis
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Used to present the main hypothesis
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Used to present the main hypothesis
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Used to present the main hypothesis
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
X encontró una relación significativa entre... y ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own