Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
C'est un fait bien connu que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
On a beaucoup parlé et écrit sur...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
De nos jours, il est convenu que...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Nous analyserons ensuite les points...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un thème récurrent est...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Ce travail explore les causes de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Notre but est de...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Par définition... signifie...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Il est important d'être clair quant à la définition de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
Le terme... fait référence à...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
La norme veut que... soit défini en tant que...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Selon..., ...est défini en tant que...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...est communément compris comme...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
Il est important de mettre en valeur...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Nous concentrons notre attention sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Ce que nous entendons par là est que...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Plusieurs explications ont été proposées.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own