Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ein beständiges Thema in ... ist...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Unsere Intention ist, ...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Gemäß ... wird ... definiert als...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Damit meinen wir...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own