Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ein beständiges Thema in ... ist...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Unsere Intention ist, ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
Der Begriff ... bezieht sich auf...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Gemäß ... wird ... definiert als...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es ist wichtig zu betonen, dass...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Damit meinen wir...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own