Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ο σκοπός μας είναι...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Με αυτό εννοούμε ότι...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own