Italian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
General opening for an essay/thesis
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
General opening to introduce a subject
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
General opening to introduce a subject that is well-known
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Tale tematica è stata lungamente discussa...
General opening to introduce a subject
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Seppure è unanime che...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducing the main themes
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
To emphasize the importance of your study
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specific statement of intention for your research
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ο σκοπός μας είναι...
Il mio obiettivo è quello di...
Used to state the main aims of the study
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Used to define a certain word
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In questo contesto il termine indica...
Used to define a certain word
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Used to define a certain word
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Il termine... si riferisce a...
Used to define a certain word
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Secondo... il termine assume il significato di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...indica generalmente...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
È importante enfatizzare...
Used when wanting to draw attention to your definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Ci concentreremo su...
A casual way to define a certain word
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Με αυτό εννοούμε ότι...
Quello che si intende dire con questo è che...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Sono state fornite numerose spiegazioni.
A statement, after which you can further explain your definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Used to clarify the basis for your definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Used to present the main hypothesis
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Used to present the main hypothesis
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Used to present the main hypothesis
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own