Korean | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
General opening for an essay/thesis
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
General opening to introduce a subject
Είναι πλέον γνωστό ότι...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
General opening to introduce a subject that is well-known
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
General opening to introduce a subject
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introducing the main themes
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
To emphasize the importance of your study
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Specific statement of intention for your research
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ο σκοπός μας είναι...
저희의 목적은 ... 입니다.
Used to state the main aims of the study
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Used to define a certain word
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Used to define a certain word
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Used to define a certain word
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Used to define a certain word
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Used when wanting to draw attention to your definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
A casual way to define a certain word
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Με αυτό εννοούμε ότι...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
여러 설명들이 제공되었습니다.
A statement, after which you can further explain your definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Used to clarify the basis for your definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Used to present the main hypothesis
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Used to present the main hypothesis
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Used to present the main hypothesis
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Used to present the main hypothesis
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Used to present the main hypothesis
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own