Spanish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
General opening for an essay/thesis
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
General opening to introduce a subject
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ya es bien sabido que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Mucho se ha escrito sobre...
General opening to introduce a subject
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Examinaremos los factores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Un tema persistente en... es...
Introducing the main themes
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
To emphasize the importance of your study
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Esta investigación explora las causas de...
Specific statement of intention for your research
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ο σκοπός μας είναι...
Tenemos como propósito...
Used to state the main aims of the study
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
...es por definición...
Used to define a certain word
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Used to define a certain word
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Es importante entender correctamente la definición de...
Used to define a certain word
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
El término... se refiere a...
Used to define a certain word
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
De acuerdo con..., ... se define como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... se entiende como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Es importante enfatizar...
Used when wanting to draw attention to your definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Nuestro punto de enfoque será...
A casual way to define a certain word
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Με αυτό εννοούμε ότι...
Queremos decir...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Se han ofrecido varias explicaciones...
A statement, after which you can further explain your definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Used to clarify the basis for your definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Used to present the main hypothesis
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Used to present the main hypothesis
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Used to present the main hypothesis
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Used to present the main hypothesis
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Used to present the main hypothesis
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own