English | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
General opening for an essay/thesis
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
General opening to introduce a subject
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
General opening to introduce a subject that is well-known
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
General opening to introduce a subject
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Introducing the main themes
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
To emphasize the importance of your study
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Specific statement of intention for your research
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Used to state the main aims of the study
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Used to define a certain word
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Used to define a certain word
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Used to define a certain word
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Used to define a certain word
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Used when wanting to draw attention to your definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
A casual way to define a certain word
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
A statement, after which you can further explain your definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Used to clarify the basis for your definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Used to present the main hypothesis
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Used to present the main hypothesis
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Used to present the main hypothesis
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Used to present the main hypothesis
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Used to present the main hypothesis
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own