Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Seppure è unanime che...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema ricorrente parlando di... è...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Questa ricerca esplora le cause di...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Il mio obiettivo è quello di...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
In questo contesto il termine indica...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Il termine... si riferisce a...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Secondo... il termine assume il significato di...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...indica generalmente...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
È importante enfatizzare...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Ci concentreremo su...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
In conclusione è necessario definire il significato di...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Quello che si intende dire con questo è che...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own