Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
Seppure è unanime che...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema ricorrente parlando di... è...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Questa ricerca esplora le cause di...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Il mio obiettivo è quello di...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
In questo contesto il termine indica...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
Il termine... si riferisce a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Secondo... il termine assume il significato di...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...indica generalmente...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
È importante enfatizzare...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Ci concentreremo su...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
In conclusione è necessario definire il significato di...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Quello che si intende dire con questo è che...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own