Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
Seppure è unanime che...
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema ricorrente parlando di... è...
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Questa ricerca esplora le cause di...
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Il mio obiettivo è quello di...
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
In questo contesto il termine indica...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
Il termine... si riferisce a...
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Secondo... il termine assume il significato di...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...indica generalmente...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
È importante enfatizzare...
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
Ci concentreremo su...
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
In conclusione è necessario definire il significato di...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Quello che si intende dire con questo è che...
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own