Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
Tale tematica è stata lungamente discussa...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
Seppure è unanime che...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema ricorrente parlando di... è...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Questa ricerca esplora le cause di...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Il mio obiettivo è quello di...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
In questo contesto il termine indica...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
Il termine... si riferisce a...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Secondo... il termine assume il significato di...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...indica generalmente...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
È importante enfatizzare...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Ci concentreremo su...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
In conclusione è necessario definire il significato di...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Quello che si intende dire con questo è che...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own