Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own