Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
저희의 목적은 ... 입니다.
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
... 단어는 ...를 의미합니다.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own