Chinese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
我们的关注点在...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own