English | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
It is a well-known fact that…
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
A great deal is being written and said about…
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
It is generally agreed today that…
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
We then review the factors…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We build on this analysis to identify…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
A persistent theme in...is…
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
This research explores the causes of…
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
The authors of more recent studies have proposed that…
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Our purpose is to…
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
By definition… means…
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
It is important to be clear about the definition of…
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
The term… refers to…
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
According to..., …is defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
…is commonly understood to mean…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Two brief examples might clarify this concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
It is important to emphasize…
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Our focus is on…
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finally, we should clarify our definition of…
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
What we mean is that…
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Several explanations have been offered.
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Following..., scholars have argued that …
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...found a significant correlation between… and…
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own