Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own