Japanese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
これは周知の事実だが、・・・
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
・・・・と言われているが、・・・
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
最近では・・・・と言われているが、
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
私たちの目的は・・・・
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
・・・・を強調することは重要である。
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
私たちが意味しているのは・・・・
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
複数の例が見受けられる。
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own