Portuguese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta questão deve-se observar...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
É consenso geral que...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Analisa-se agora os fatores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Esta análise visa identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
Por definição, ... significa...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
É importante deixar claro a definição de...
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
O termo...refere-se à/ao...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
...geralmente significa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
É importante enfatizar que...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
O foco é em/no/na...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
O que se quer dizer é...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Diversas explicações foram dadas.
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...encontrou significante correlação entre...e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own