Russian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Хорошо известно, что...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
О... было уже многое написано и сказано...
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
Сегодня принято считать, что...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Вспомним о таких фактах, как...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Постоянной темой... является...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Это исследование посвящено изучению причин...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Нашей целью является...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
...обычно определяют как...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Необходимо четко разъяснить определение...
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
Термин... относится к...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
Согласно..., ... может быть определено как...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
... обычно понимают как ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
Важно подчеркнуть...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Мы сфокусировались на...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Наконец, дадим определение слова...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
Мы имеем в виду, что...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Предлагаются различные толкования
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own