Spanish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ya es bien sabido que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
Mucho se ha escrito sobre...
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Examinaremos los factores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Un tema persistente en... es...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Esta investigación explora las causas de...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Tenemos como propósito...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
...es por definición...
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Es importante entender correctamente la definición de...
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
El término... se refiere a...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
... se entiende como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
Es importante enfatizar...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Nuestro punto de enfoque será...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
Queremos decir...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Se han ofrecido varias explicaciones...
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own