Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Wiele się mówi i pisze o...
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
Przyjęło się twierdzić, że...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Stałym tematem w...jest...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Praca ta bada przyczyny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Naszym celem jest...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Z definicji... wynika...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
Termin...odnosi się do...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Według... , jest zdefiniowany jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...jest powszechnie rozumiany jako...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Należy podkreślić,...
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Skupiając się na...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Mam na myśli, że...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own