Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta questão deve-se observar...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
É consenso geral que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Analisa-se agora os fatores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Esta análise visa identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Por definição, ... significa...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
É importante deixar claro a definição de...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
O termo...refere-se à/ao...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acordo com...,...é definido(a) como...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...geralmente significa...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
É importante enfatizar que...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
O foco é em/no/na...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
O que se quer dizer é...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Diversas explicações foram dadas.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...encontrou significante correlação entre...e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own