Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta questão deve-se observar...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
É consenso geral que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Analisa-se agora os fatores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Esta análise visa identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Por definição, ... significa...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
É importante deixar claro a definição de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
O termo...refere-se à/ao...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acordo com...,...é definido(a) como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...geralmente significa...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
É importante enfatizar que...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
O foco é em/no/na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
O que se quer dizer é...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Diversas explicações foram dadas.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...encontrou significante correlação entre...e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own