Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta questão deve-se observar...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
É consenso geral que...
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Analisa-se agora os fatores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Esta análise visa identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Por definição, ... significa...
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
É importante deixar claro a definição de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
O termo...refere-se à/ao...
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acordo com...,...é definido(a) como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...geralmente significa...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
É importante enfatizar que...
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
O foco é em/no/na...
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
O que se quer dizer é...
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Diversas explicações foram dadas.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...encontrou significante correlação entre...e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own