Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
Хорошо известно, что...
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
О... было уже многое написано и сказано...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
Сегодня принято считать, что...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Вспомним о таких фактах, как...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Постоянной темой... является...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Это исследование посвящено изучению причин...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Нашей целью является...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...обычно определяют как...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
Необходимо четко разъяснить определение...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
Термин... относится к...
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Согласно..., ... может быть определено как...
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... обычно понимают как ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Важно подчеркнуть...
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
Мы сфокусировались на...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
Наконец, дадим определение слова...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Мы имеем в виду, что...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Предлагаются различные толкования
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own