Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own