Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own