Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own