Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own