Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own