Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
Ya es bien sabido que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
Mucho se ha escrito sobre...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
Actualmente se concuerda en términos generales con...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Examinaremos los factores...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Nos basaremos en este análisis para identificar...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Un tema persistente en... es...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Esta investigación explora las causas de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Tenemos como propósito...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

...es por definición...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
Es importante entender correctamente la definición de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
El término... se refiere a...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
De acuerdo con..., ... se define como...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... se entiende como...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
Es importante enfatizar...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
Nuestro punto de enfoque será...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Queremos decir...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
X encontró una relación significativa entre... y ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own