Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own