English | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
General opening for an essay/thesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
General opening to introduce a subject
Det är ett välkänt faktum att ...
It is a well-known fact that…
General opening to introduce a subject that is well-known
En hel del skrivs och sägs om...
A great deal is being written and said about…
General opening to introduce a subject
Det är idag allmänt accepterat att...
It is generally agreed today that…
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Vi granskar därefter de faktorer...
We then review the factors…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We build on this analysis to identify…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Ett återkommande tema i. .. är ...
A persistent theme in...is…
Introducing the main themes
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
To emphasize the importance of your study
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
This research explores the causes of…
Specific statement of intention for your research
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Syftet är att ...
Our purpose is to…
Used to state the main aims of the study
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

… betyder per definition …
By definition… means…
Used to define a certain word
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Used to define a certain word
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
It is important to be clear about the definition of…
Used to define a certain word
Termen ... hänvisar till ...
The term… refers to…
Used to define a certain word
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Enligt ... definieras ... som ...
According to..., …is defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
…is commonly understood to mean…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det är viktigt att understryka ...
It is important to emphasize…
Used when wanting to draw attention to your definition
Vårt fokus ligger på ...
Our focus is on…
A casual way to define a certain word
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finally, we should clarify our definition of…
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Vad vi menar med detta är att ...
What we mean is that…
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Several explanations have been offered.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Used to clarify the basis for your definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Used to present the main hypothesis
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Used to present the main hypothesis
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Used to present the main hypothesis
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Used to present the main hypothesis
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Used to present the main hypothesis
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...found a significant correlation between… and…
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own