Polish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
General opening for an essay/thesis
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
General opening to introduce a subject
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
General opening to introduce a subject that is well-known
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Wiele się mówi i pisze o...
General opening to introduce a subject
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Przyjęło się twierdzić, że...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
รูปแบบคงที่...คือ...
Stałym tematem w...jest...
Introducing the main themes
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
To emphasize the importance of your study
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Praca ta bada przyczyny...
Specific statement of intention for your research
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Naszym celem jest...
Used to state the main aims of the study
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Z definicji... wynika...
Used to define a certain word
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Used to define a certain word
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Used to define a certain word
คำนี้...หมายถึง...
Termin...odnosi się do...
Used to define a certain word
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
A statement, after which you can use examples to define an idea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Należy podkreślić,...
Used when wanting to draw attention to your definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Skupiając się na...
A casual way to define a certain word
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
เราหมายถึงว่า...
Mam na myśli, że...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
A statement, after which you can further explain your definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Used to clarify the basis for your definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Used to present the main hypothesis
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Used to present the main hypothesis
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Used to present the main hypothesis
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Used to present the main hypothesis
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Used to present the main hypothesis
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own