Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
รูปแบบคงที่...คือ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
คำนี้...หมายถึง...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
เราหมายถึงว่า...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own