Vietnamese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
General opening for an essay/thesis
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
General opening to introduce a subject
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
General opening to introduce a subject that is well-known
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
General opening to introduce a subject
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
รูปแบบคงที่...คือ...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Introducing the main themes
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
To emphasize the importance of your study
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Specific statement of intention for your research
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Mục đích nghiên cứu là...
Used to state the main aims of the study
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
... được định nghĩa là...
Used to define a certain word
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Used to define a certain word
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Used to define a certain word
คำนี้...หมายถึง...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Used to define a certain word
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... thường được hiểu là...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
A statement, after which you can use examples to define an idea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Used when wanting to draw attention to your definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
A casual way to define a certain word
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
เราหมายถึงว่า...
Ý của người viết là...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
A statement, after which you can further explain your definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Used to clarify the basis for your definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Used to present the main hypothesis
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Used to present the main hypothesis
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Used to present the main hypothesis
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Used to present the main hypothesis
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Used to present the main hypothesis
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own