Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Amacımız ...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Demek istediğimiz şu ki ...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own