Italian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
General opening for an essay/thesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
General opening to introduce a subject
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
General opening to introduce a subject that is well-known
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
General opening to introduce a subject
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Seppure è unanime che...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducing the main themes
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
To emphasize the importance of your study
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Questa ricerca esplora le cause di...
Specific statement of intention for your research
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Amacımız ...
Il mio obiettivo è quello di...
Used to state the main aims of the study
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Used to define a certain word
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In questo contesto il termine indica...
Used to define a certain word
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Used to define a certain word
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Il termine... si riferisce a...
Used to define a certain word
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...indica generalmente...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
È importante enfatizzare...
Used when wanting to draw attention to your definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ci concentreremo su...
A casual way to define a certain word
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Demek istediğimiz şu ki ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
A statement, after which you can further explain your definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Used to clarify the basis for your definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Used to present the main hypothesis
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Used to present the main hypothesis
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Used to present the main hypothesis
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own