Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results